راهنمای رتبه بندی کاربران

نمره در مسابقه: به هر شرکت کننده در هر مسابقه توسط داور (داوران) در نهایت یک نمره داده می شود.

امتیاز در مسابقه: امتیاز هر شرکت کننده در مسابقه، عددی است که با توجه به موارد زیر محاسبه می شود.
رتبه او در آن مسابقه
تعداد شرکت کنندگان در آن مسابقه
تعداد روز سپری شده از زمان اعلام نتایج در مسابقه
فرمول محاسبه امتیاز هر فرد در هر مسابقه به قرار زیر است:
*t: تعداد روزی است که از زمان اعلام نتایج آن مسابقه سپری شده است.


رتبه در مسابقه: با مرتب سازی نزولی نمرات در هر مسابقه، رتبه آن شرکت کننده در مسابقه بدست می آید. به شرکت کنندگانی که پروژه ارسال نکرده اند و یا پروژه آن ها به مرحله داوری راه نیافته است، رتبه تعلق نمی گیرد.

رده های عملکردی: هر رقابت کننده با توجه به عملکردش در مسابقات، می تواند این رده ها را بدست آورد. شرایط احراز هر رده به شرح زیر است:

رقابت جو


ثبت نام در سایت


عضو فعال


افزودن عکس پرسنلی
ثبت استان
ثبت بیوگرافی


خبره


کسب 2 مدال برنز یا بیشتر


استاد


کسب 3 مدال نقره
کسب 2 مدال طلا


استاد تمام


کسب 7 مدال طلا


سطح های مسابقات: سطح های مسابقات در ایران کامپت به شرح زیر است:
کلاسی
دست گرمی
شغل
جایزه


مدال ها: مدال به افراد برتر مسابقات اهدا می شود. تعداد مدال های اختصاص داده شده در هر رقابت بسته به تعداد شرکت کنندگان در مسابقه متفاوت است. مسابقات با سطح کلاسی و دست گرمی، شامل مدال نمی شوند.

تعداد شرکت کنندگان در مسابقه
0-99 نفر 100-249 نفر 250-999 نفر +1000 نفر
برنز 40% برتر 40% برتر 100 نفر برتر 10% برتر
نقره 20% برتر 20% برتر 50 نفر برتر 5% برتر
طلا 10% برتر 10 نفر برتر 0.2% +10 نفر برتر 0.2% +10 نفر برتر

0.2% +(10 نفر اول) به این معنی است که برای مثال در یک مسابقه با 500 نفر شرکت کننده، مدال طلا به 11 نفر اول تعلق می گیرد. برای 5000 شرکت کننده در یک مسابقه، مدال طلا به 20 شرکت کننده اول اعطا می شود.