نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

برنامه نویسی Android: سامانه ثبت نظرها (نظرسنجی)

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/19
زمان اتمام مسابقه: 1396/06/30
زمان اعلام نتایج : 1396/07/30

زمان گذشته 100%