نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

طراحی و پیاده سازی سامانه درخواست وسیله نقلیه. پیاده سازی با CodeIgniter-CI

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/07/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/08/30
زمان اعلام نتایج : 1396/09/30

زمان گذشته 100%