نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

فراخوان مسابقه طراحی ux ، ui برای وب سایت سازمان

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/12/01
زمان اتمام مسابقه: 1396/12/15
زمان اعلام نتایج : 1396/12/29

زمان گذشته 100%