نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 95.92
نفر سوم: رضا قره زاده با نمره 73.47
نفر سوم: رضا قاسمی با نمره 71.43
لوگو برگزارکننده

طراحی صفحه وب ( one page) معرفی خدمات الکترونیکی سازمان

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/19

زمان گذشته 100%