لوگو برگزارکننده

پویا نمایی خدمات مشاوره هدایت آموزشی - شغلی

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/30

زمان گذشته 100%