نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

فیلم کوتاه با موضوع آموزشهای مهارتی

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/08/28
زمان اعلام نتایج : 1396/08/30

زمان گذشته 100%