نفرات برتر

نفر سوم: کبری علی پور با نمره 75
نفر سوم: موسی منوچهری با نمره 75
نفر سوم: حمیده اذان گو با نمره 75
لوگو برگزارکننده

عکاسی با موضوع مهارت آموزی، تولید و اشتغال

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/19

زمان گذشته 100%