لوگو برگزارکننده

طراحی لوح تقدیر ویژه همایش مهارت آموزی و اشتغال

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/15

زمان گذشته 100%