لوگو برگزارکننده

طراحی لباس رقابت کنندگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/22

زمان گذشته 100%