نفرات برتر

نفر سوم: نجمه آزادمهر با نمره 75
نفر سوم: مریم کیانی هرچگانی با نمره 71.43
لوگو برگزارکننده

طراحی لباس رقابت کنندگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/08/17

زمان گذشته 100%