مسابقات


جهت برگزاری مسابقات می‌توانید از هر نوع رسانه‌ای به منظور بیان مساله و یا دریافت پروژه‌ها بهره گیرید. برای مثال:

اعداد
متن
تصویر
فیلم
چندرسانه ای