لوگو برگزارکننده

طراحی و پیاده سازی سامانه درخواست وسیله نقلیه. پیاده سازی با CodeIgniter-CI

لوح تقدیر +  30,000,000 ریال