نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

طراحی و پیاده سازی سامانه درخواست وسیله نقلیه. پیاده سازی با CodeIgniter-CI

لوح تقدیر +  30,000,000 ریال