نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 95.92
نفر سوم: رضا قره زاده با نمره 73.47
نفر سوم: رضا قاسمی با نمره 71.43
لوگو برگزارکننده

طراحی صفحه وب ( one page) معرفی خدمات الکترونیکی سازمان

جایزه: 45.000.000 ریال