نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

فراخوان مسابقه طراحی مدل سه بعدی و انیمیشن برای درج در airapp سازمان در حرفه های مشخص و عناوین

به سه اثر برگزیده در روز .....................ماه 1396 تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت .
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی ................. ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی ................. ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی ................. ریال