نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

فیلم کوتاه با موضوع آموزشهای مهارتی

جایزه: 22.500.000 ریال