نفرات برتر

نفر سوم: کبری علی پور با نمره 75
نفر سوم: موسی منوچهری با نمره 75
نفر سوم: حمیده اذان گو با نمره 75
لوگو برگزارکننده

عکاسی با موضوع مهارت آموزی، تولید و اشتغال

جایزه: 20.000.000 ریال