نفرات برتر

نفر سوم: نجمه آزادمهر با نمره 75
نفر سوم: مریم کیانی هرچگانی با نمره 71.43
لوگو برگزارکننده

طراحی لباس رقابت کنندگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت

به سه اثر برگزیده تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 20,000,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 15,000,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 10,000,000 ریال