نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه ملی «سفره هفت سين» خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

نفر سوم

10 میلیون ریال

نفر اول

30 میلیون ریال

نفر دوم

20 میلیون ریال