نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

اولین مسابقه فیلم کوتاه آشپزی با موضوع آشپزی ایرانی

 

نفر سوم

یک ربع سکه بهار آزادی

 
تجاری سازی فیلم آموزشی تهیه شده
 
لوح تقدیر با امضای داوران و خیریه یاوران ایتام

نفر اول

یک سکه تمام بهار آزادی

 
تجاری سازی فیلم آموزشی تهیه شده
 
لوح تقدیر با امضای داوران و خیریه یاوران ایتام

نفر دوم

یک نیم سکه بهار آزادی

 
تجاری سازی فیلم آموزشی تهیه شده
 
لوح تقدیر با امضای داوران و خیریه یاوران ایتام